Outdoor Living Nordic AB utvecklar och säljer professionella produkter till högsta kvalitet.
Om Outdoor Living

Outdoor Living Nordic AB är ett privatägt företag med kontor och lager i Huskvarna, Jönköpings län i Småland.
Företaget är moderbolag i en koncern.

 

Vår vision är att vara en av nordens ledande leverantör av inom och utomhus produkter som gör din vardag lite lättare och mer meningsfull till en lägre kostnad. Det är inget självändamål utan en strävan att hela tiden utveckla produkter för dig som kund. Att hela tiden sträva efter att förbättra funktion och design. Hitta nya lösningar på små vardagliga problem, så att all den tid du spenderar där blir så njutbar som möjligt.

 

Vår affärsidè är inköp, marknadsföring och försäljning av högkvalitativa produkter för skog, trädgård och offentlig miljö.
Miljötänkandet har en central roll i vårt agerande.
Ägarna som var och en besitter mångårig erfarenhet av aktuella branscher och produkter kompletterar varandra till en helhet, och är personligen engagerade i verksamheten, vilket borgar för en minimal och kostnadseffektiv organisation som kommer våra kunder till nytta.
Merparten av försäljningen sker via näthandel, men delar av produktsortimentet säljs via fackhandel och direktbearbetning.

Företagsuppgifter
Outdoor Living Nordic AB
Org.nr:            556678 – 8138

Postadress:      Box 264, 561 23 Huskvarna

Besöksadress:  Grännavägen 24, Huskvarna
e-post adress:  info@outdoorliving.se
Telefon:           036-13 03 30
Telefax:           036-13 03 29

 

Jämställdhetspolicy
Jämställdhetspolicyn har till sitt ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet, och jämställdhetsarbetet skall vara en naturlig del i koncernens löpande verksamhet och utveckling.
Medarbetare skall kunna förena föräldraskap samt aktivt socialt liv utanför arbetsplatsen, med arbete i koncernen, och hänsyn till respektive individs privata situation skall tas vid schemaläggning av arbetsuppgifter och arbetstider, om det inte menligt påverkar koncernens verksamhet.
Föräldraledig och tjänsteledig medarbetare skall ha tillgång till samma information som övriga medarbetare.
Vid eventuell rekrytering och omfördelning av arbetsuppgifter skall koncernen sträva efter att ge den underrepresenterade gruppen företräde förutsatt att tillräcklig kompetens och erfarenhet finns hos aktuell individ.

 

Löneskillnader skall inte finnas vid identiska och/eller jämförbara arbetsuppgifter mellan kvinnor och män.
Sexuella trakasserier får ej förekomma.

Kvalitetspolicy
Hög och jämn kvalitet skall genomsyra all verksamhet i koncernen.
Vid kund- och leverantörskontakter samt övriga externa kontakter är det deras värdering av vad som är hög och jämn kvalitet som gäller och skall vara vägledande för allt vårt agerande.
Det är en självklarhet att vi följer gällande lagar, förordningar och branschpraxis och att ingångna avtal efterlevs.
I interna kontakter är det hög kvalitet när planerade och beslutade åtgärder genomförs på överenskommet och korrekt sätt inom beslutad tidsram och i enlighet med våra gemensamma värderingar och policys.
Ett enkelt sätt att bedöma kvalitet är att bemöta andra som man själv vill bli bemött.

 

Vid inköp av varor och tjänster skall den totala kostnaden vara vägledande för att erhålla hög och jämn kvalitet, inte enbart priset.
Exempel på faktorer som skall beaktas är frakt, leveranssätt, emballage, antal, garantier, möjlighet att återlämna, betalningsvillkor, varumärket etc.

Miljöpolicy        
Koncernen skall bedriva sin verksamhet så att negativ miljöpåverkan minimeras och användningen av ändliga naturresurser endast sker om inte annan resurs med likvärdiga egenskaper finns att tillgå.
Det är en självklarhet att koncernen följer miljölagstiftningen och, där verksamheten så berörs, ser till att gällande gränsvärden underskrids.
Förbättringar och förändringar som minskar påverkan på miljön skall vara en faktor som beaktas både i den dagliga verksamheten som i det långsiktiga planeringsarbetet.

 

Om alternativ finns, till produkter som drivs med förbrännings-motorer, skall sådana ingå i koncernens produktsortiment.
Koncernen skall, där så är lämpligt, kommunicera vikten av hushållning med ändliga naturresurser och nödvändigheten att minimera negativ miljöpåverkan såväl internt som externt.
Vid inköp av tjänster och varor både såväl för eget bruk som för vidareförsäljning skall miljöfrågorna beaktas.

© Outdoor Living Nordic AB, P.O. Box 264, SE-561 23 Huskvarna, Sweden

Visiting address: Grännavägen 24, 561 34 Huskvarna, Tel: +46 (0)36 13 03 30,

fax: (0)36 13 03 29, Organisationsnummer 556678-8138.